top of page
cover photo to header

אתר המאמת בקשות תרומה

Safe Donate

פרטים נוספים

אנו עושים כל שניתן על מנת לוודא ולאשר את הלינקים שמגיעים אלינו.
אנו בוחנים את המתרימים, אמינותם ומהימנותם, מנסים לברר את מהות התרומה ולקבל אישור לכך שהיא מגיעה ליעדה והכל במטרה להבטיח לכם שהתרומה שלכם מגיעה לאנשים טובים שבאמת עושים בכסף שלכם שימוש ראוי.
עם זאת חשוב לציין כי אנו לא נושאים באחריות למידע באתר וכל אחד מהמשתמשים במידע נוטל על עצמו את מלוא האחריות בעת שהוא מסתמך על מידע זה. אין SafeDonate או מי הפועל מטעמה אחראים במקרה של תביעה או דרישה או טענה בכל עילה שהיא כמו גם לא ישאו באחריות כלפי המשתמש באתר לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page