top of page
cover photo to header

גיבוש תפיסת ההגנה

קהילת "ההגנה"

פרטים נוספים

דואגים ליום שאחרי - מערך הגנה מורכב ממכשולים מוצבים עמדות מחסומים טכנולוגיה ותקשורת, ולכן תפיסת הגנה כוללת אנשי המיגון הביצורים ואדריכלות, אנשי הבטחון וכיתות הכוננות, אנשי התקשורת והטכנולוגיה תכנון עירוני ועוד.

כחלק מבניית מערך אמין בעתיד אנו חייבים לבחון כל רעיון שייצר בטחון ותחושת ביטחון שעליה תוכל להתבסס התישבות בארץ.

אנו ,יוצאי מערכי ההנדסה ,הביצורים והמיגון של צה"ל, מקווים שמערכת הביטחון תצטרף ליוזמה ולתוצרי עבודתנו תהיה השפעה מהותית על תפיסת ההגנה בשטח.

בקשה כלשהי מהציבור?

במידה ואתה מעוניין לסייע לגיבוש תפיסת ההגנה, אשמח אם תענה על שאלון קצר.
בהמשך,במידה ותהיה היענות, נקים צוותי עבודה ושאלונים, לאיסוף מידע וגיבוש רעיונות ובחינתם, גם על ידי סימולציות

פרטי קשר

525319393

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page