top of page
cover photo to header

הגדלת כמות מתנדבי השירות הלאומי בישראל

?של העמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי (ע"ר)

פרטים נוספים

לעסוק בפתרונות חלופיים ובמציאת תעסוקה למועמדים שיהיו מעוניינים בשירות הלאומי

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1700500376

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page