top of page
cover photo to header

הטמעת תרבות ארגונית בה משולבים גמלאים וגמלאיות כחלק ממערכת החינוך

?ידיד לחינוך (ע"ר)

פרטים נוספים

הטמעת תרבות ארגונית בה משולבים גמלאים וגמלאיות כחלק ממערכת החינוך והיא מביאה עמה תפיסת חדשנות חינוכית שרואה באדם המבוגר חלק מהמערך הקהילתי, החינוכי, החברתי והבית ספרי.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

036727595

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page