top of page
cover photo to header

חיבוק עוטף של המכללה למינהל

המכללה למינהל

פרטים נוספים

המסלול האקדמי המכללה למינהל תומך בחיילי צה"ל ובעורף - בואו להתנדב, לתרום או לבקש סיוע:

תרומה כספית
ייעוץ לעסקים
מידע לעובדים
תרומת ציוד
סיוע

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page