top of page
cover photo to header

חירום וביטחון בקרן לידידות

?הקרן לידידות (ע"ר)

פרטים נוספים

הקרן לידידות היא ארגון הסיוע החברתי הגדול בישראל הפועל לחיזוק חוסנה החברתי ולחיזוקן של האוכלוסיות הרגישות בקרבה ובקרב יהדות התפוצות

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026461400

טלפון העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page