top of page
cover photo to header

למען משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים

קשר - הבית של המשפחות המיוחדות

פרטים נוספים

עמותת קשר הנה עמותה מקצועית לשינוי חברתי, הפועלת למען ועם משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.

בקשר מאמינים שהמשפחה היא מקור העוצמה והביטחון של הבן/הבת עם הצרכים המיוחדים, שמפגש ודיאלוג בין הידע ההורי והידע המקצועי והכוח של הביחד הם המנוף האמתי להצלחה של הבן/הבת ולאיכות חיים של המשפחה, הקהילה והחברה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1700501601

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page