top of page
cover photo to header

מתגייסים עבור המפונים

?אשל חב"ד

פרטים נוספים

אשל חב"ד מפעילה עבור המדינה את המיזם לביטחון תזונתי, אחראית על חלוקת כרטיסי הקנייה של משרד הפנים, ועוסקת עשורים בהזנת מעוטי יכולת קשישים וניצולי שואה, וכעת נרתמת בעזרת שותפיה לפרויקט 'לתת גב' ועזרה ראשונית למפונים שהתפנו בכוחות עצמם.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

026273444

סניף ירושלים

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page