top of page
cover photo to header

קבוצות למידה לילדים מעוטי יכולת

?פוש (ע"ר)

פרטים נוספים

מתנדבים אשר התאגדו לצורך מתן "פוש" לילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הזקוקים לעזרה בלימודים.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

035354965

טלפון של העמותה

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page