top of page
cover photo to header

קידום את מעמד האישה בישראל

נעמת- תנועת הנשים של ישראל

פרטים נוספים

מוסד שמטרותיו לקדם את מעמד האישה בישראל, ולהביא לשינוי המדיניות החברתית לקראת השגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

*9201

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

דוא"ל

bottom of page