top of page
cover photo to header

שירותי רווחה לאוכלוסיות שונות

?עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות?‏

פרטים נוספים

לקרב בני נוער דתיים לבעיות המצוקה בעיירות פיתוח, ישובים ושכונות ולעודדם לפעול למען אחים נזקקים בהתנדבות בשירותי חינוך, רווחה ובריאות.

בקשה כלשהי מהציבור?

פרטי קשר

1800220221

טלפון (1)

טלפון (2)

טלפון (3)

טלפון (4)

bottom of page